Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.


Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania
Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian statutu;
 •  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • rozpatrywanie decyzji Zarządu o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski