CELE STOWARZYSZENIA:

 

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • pielęgnowanie i ochrona pamięci narodowej dotyczącej Rzeczypospolitej Polskiej w jej historycznych granicach, w szczególności tzw. Kresów Wschodnich RP;
 • wspieranie i popularyzowanie działań w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu ukazujących problematykę kresową w świetle prawdy historycznej;
 • promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskami polskimi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z tzw. organizacjami kresowymi w kraju i działającymi na rzecz tzw. Kresów Wschodnich RP;
 • krzewienie rzetelnej wiedzy o historii, dziedzictwie materialnym i duchowym tzw. Kresów Wschodnich RP w mediach, w tym realizowanie produkcji filmowych;
 • wspomaganie inicjatyw i działań środowisk, osób prawnych i fizycznych na rzecz tradycji, obyczajów i kultury tzw. Kresów Wschodnich RP;
 • podejmowanie działań zmierzających do dokumentowania stanu i ratowania polskich zabytków na ziemiach Rzeczypospolitej w jej historycznych granicach, w szczególności na tzw. Kresach wschodnich RP;
 • organizowanie pomocy charytatywnej i każdej innej formy wsparcia dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski;
 • udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej za wschodnią granicą Polski;
 • reprezentowanie wspólnoty członków i organizacji będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie polskich środowisk z terenu byłego ZSRR i tzw. organizacji kresowych w ośrodkach administracji państwowej i samorządowej, politycznej, w środkach społecznego przekazu, organizacjach pozarządowych oraz na forum międzynarodowym;
 • promowanie i organizacja wolontariatu;
 • tworzenie oddziałów i kół Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju oraz integracji dzieci i młodzieży polskiej z kraju i z zagranicy;
 • działalność naukowa, oświatowa, sportowa, dobroczynna, turystyczna i społeczna w ramach w/w celów.

 

ŚRODKI PODEJMOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE:

 

 • tworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane adresowe stowarzyszeń i organizacji polskich na Wschodzie oraz tzw. kresowych w kraju, ich członków i realizowanych projektów;
 • tworzenie strony internetowej poświęconej tzw. Kresom Wschodnim RP;
 • tworzenie kalendarium wydarzeń związanych z historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Kresów Wschodnich RP, udział i popularyzowanie imprezy sportowych, historycznych, kulturalnych organizowanych przez organizacje polskie na Wschodzie oraz tzw. organizacje kresowe i patriotyczne w kraju;
 • tworzenie spisu obywateli II Rzeczypospolitej, którzy w latach II wojny światowej z narażeniem życia udzielali pomocy ofiarom czystek etnicznych;
 • gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji programów dobroczynnych;
 • współpraca z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami, które działają na rzecz pomocy społecznej;
 • przeprowadzanie, zgodnie z przepisami prawa, kwest, aukcji, zbiórek darów rzeczowych i finansowych na rzecz kultywowania pamięci narodowej;
 • tworzenie produkcji medialnych poświęconych tzw. tematyce kresowej, patriotycznej i chrześcijańskiej;
 • działalność informacyjna o Rzeczypospolitej Polskiej w jej historycznych granicach, a w szczególności o tzw. Kresach Wschodnich RP, w środowiskach młodzieżowych, szkolnych i studenckich, organizację sympozjów, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów filmowych i innych form popularyzacji wiedzy o tzw. kulturze kresowej, tworzenie kół naukowych, klubów literackich, grup artystycznych, zrzeszeń miłośników tzw. kultury kresowej, organizowanie spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia oraz twórcami kultury działającymi na rzecz zachowania pamięci narodowej itp.;
 • pomoc w organizowaniu wyjazdów edukacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób zainteresowanych do miejsc ważnych dla polskiej historii, kultury narodowej, martyrologii, upamiętniania ofiar czystek etnicznych;
 • odbudowa więzi rodzinnych Polaków z kraju, Polonii i Polaków na Wschodzie;
 • tworzenie wydawnictw i informacji multimedialnych o tzw. Kresach Wschodnich RP;
 • tworzenie miejsc pamięci, budowę pomników i inicjowanie wszelkich formy upamiętniania poświęconych Polakom na Wschodzie;
 • przyznawanie nagród, odznaczeń i medali Stowarzyszenia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz realizującym cele przez nie wyznaczone;
 • organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz Polaków na Wschodzie;
 • organizowanie innych form aktywności prawem dozwolonych prowadzących do realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć"

Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć" tworzą polscy patrioci. Działamy na rzecz zachowania pamięci o historii i kulturze Rzeczypospolitej Polskiej w jej historycznych granicach, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Kresów Wschodnich RP. Angażujemy się również w szeroko rozumianą pomoc dla mniejszości polskiej zamieszkującej obszar byłego Związku Sowieckiego. Aby osiągnąć te cele, podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy. Należy do nich akcja "Wołyń na Powązki". To apel o wybudowanie miejsca pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Mamy w planach kolejne działania, o których będziemy informować na bieżąco w miarę rozwoju stowarzyszenia.  

Chcesz poznać nas lepiej? Napisz do nas!  

KONTAKT

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski