POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie;
 • otrzyma pisemne poręczenie co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
 • uzyska akceptację Zarządu Głównego Stowarzyszenia po dwumiesięcznym okresie
 • próbnym.

 

 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz innych formach aktywności organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 • przestrzegania statutu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek;
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego;
 • wykluczenia przez Zarząd Główny: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, z powodu notorycznego braku udziału w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie, z powodu niepłacenia składek za okres trzech miesięcy lub na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia po akceptacji Zarządu;
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • śmierci członka.
Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski